Thông cáo số 25 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

22/06/2015

Ngày 22-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua và thảo luận về các nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Điều 4, 35, 146 và toàn văn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Trong buổi làm việc, đã có 12 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi của Bộ luật và phạm vi điều chỉnh, chính sách phát triển hàng hải; trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng hải; thanh tra hàng hải; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải;

- Về tàu biển: khái niệm “tàu biển”; đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam; đăng kiểm, thế chấp tàu biển; cơ sở đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và phá dỡ tàu biển; thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển;

- Về cảng biển; Ban quản lý và khai thác cảng; phí, lệ phí hàng hải; cảng vụ hàng hải; cảng cạn; bảo đảm an toàn hàng hải; bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng:

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

4. Thảo luận về dự án Luật thống kê (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 9 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật; các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê;

- Về hệ thống thông tin thống kê nhà nước; hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo thống kê; lịch công bố thông tin thống kê nhà nước;

- Về thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; thẩm định phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; thẩm định phương án điều tra thống kê; thẩm định chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;

- Về tổ chức thống kê nhà nước; hoạt động thống kê ngoài nhà nước và giá trị của thông tin thống kê ngoài nhà nước; hợp tác quốc tế về thống kê.

Thứ ba, ngày 23-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 25 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

22/06/2015

Ngày 22-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua và thảo luận về các nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Điều 4, 35, 146 và toàn văn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Trong buổi làm việc, đã có 12 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi của Bộ luật và phạm vi điều chỉnh, chính sách phát triển hàng hải; trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng hải; thanh tra hàng hải; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải;

- Về tàu biển: khái niệm “tàu biển”; đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam; đăng kiểm, thế chấp tàu biển; cơ sở đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và phá dỡ tàu biển; thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển;

- Về cảng biển; Ban quản lý và khai thác cảng; phí, lệ phí hàng hải; cảng vụ hàng hải; cảng cạn; bảo đảm an toàn hàng hải; bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng:

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

4. Thảo luận về dự án Luật thống kê (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 9 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật; các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê;

- Về hệ thống thông tin thống kê nhà nước; hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo thống kê; lịch công bố thông tin thống kê nhà nước;

- Về thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; thẩm định phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; thẩm định phương án điều tra thống kê; thẩm định chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;

- Về tổ chức thống kê nhà nước; hoạt động thống kê ngoài nhà nước và giá trị của thông tin thống kê ngoài nhà nước; hợp tác quốc tế về thống kê.

Thứ ba, ngày 23-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 25 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

22/06/2015

Ngày 22-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua và thảo luận về các nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Điều 4, 35, 146 và toàn văn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Trong buổi làm việc, đã có 12 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi của Bộ luật và phạm vi điều chỉnh, chính sách phát triển hàng hải; trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng hải; thanh tra hàng hải; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải;

- Về tàu biển: khái niệm “tàu biển”; đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam; đăng kiểm, thế chấp tàu biển; cơ sở đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và phá dỡ tàu biển; thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển;

- Về cảng biển; Ban quản lý và khai thác cảng; phí, lệ phí hàng hải; cảng vụ hàng hải; cảng cạn; bảo đảm an toàn hàng hải; bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng:

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

4. Thảo luận về dự án Luật thống kê (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 9 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật; các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê;

- Về hệ thống thông tin thống kê nhà nước; hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo thống kê; lịch công bố thông tin thống kê nhà nước;

- Về thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; thẩm định phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; thẩm định phương án điều tra thống kê; thẩm định chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;

- Về tổ chức thống kê nhà nước; hoạt động thống kê ngoài nhà nước và giá trị của thông tin thống kê ngoài nhà nước; hợp tác quốc tế về thống kê.

Thứ ba, ngày 23-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân.

(Văn phòng Quốc hội)

Other news
 

Thông cáo số 25 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

22/06/2015

Ngày 22-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua và thảo luận về các nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Điều 4, 35, 146 và toàn văn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Trong buổi làm việc, đã có 12 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi của Bộ luật và phạm vi điều chỉnh, chính sách phát triển hàng hải; trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng hải; thanh tra hàng hải; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải;

- Về tàu biển: khái niệm “tàu biển”; đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam; đăng kiểm, thế chấp tàu biển; cơ sở đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và phá dỡ tàu biển; thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển;

- Về cảng biển; Ban quản lý và khai thác cảng; phí, lệ phí hàng hải; cảng vụ hàng hải; cảng cạn; bảo đảm an toàn hàng hải; bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng:

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

4. Thảo luận về dự án Luật thống kê (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 9 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật; các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê;

- Về hệ thống thông tin thống kê nhà nước; hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo thống kê; lịch công bố thông tin thống kê nhà nước;

- Về thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; thẩm định phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; thẩm định phương án điều tra thống kê; thẩm định chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;

- Về tổ chức thống kê nhà nước; hoạt động thống kê ngoài nhà nước và giá trị của thông tin thống kê ngoài nhà nước; hợp tác quốc tế về thống kê.

Thứ ba, ngày 23-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân.

(Văn phòng Quốc hội)