Chương trình phiên họp ngày 26 tháng 6 năm 2015

23/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 26 tháng 6 năm 2015)

 

Quốc hội làm việc tại Hội trường

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều hành phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

                     Các đồng chí:

                          

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

                           Đồng chí

Trương Hòa Bình

 

NỘI DUNG       

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả tổng hợp thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Quốc hội thảo luận (nếu có).

- Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép Ban kiểm phiếu đã được Quốc hội bầu ngày 18-6-2015 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ và quy định bỏ phiếu.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc).

- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

 

Buổi chiều:  Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều hành nội dung 2)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1:   Các đồng chí:

                          

Nội dung 2:   Các đồng chí:

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

Nguyễn Hạnh Phúc

Lê Minh Thông

 

 

NỘI DUNG

1. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

- Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

3. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn giới thiệu Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

4. Quốc hội làm lễ chào cờ.

(Văn phòng Quốc hội)