Chương trình phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2015

23/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 25 tháng 6 năm 2015)

 

Quốc hội làm việc tại Hội trường

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 4)

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 1, 2 và 3)

Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 5)

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Lê Bộ Lĩnh

Nguyễn Văn Phúc

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Nội dung 1:      Đồng chí

Nội dung 2:      Đồng chí                              

Nội dung 3:      Đồng chí

Nội dung 4:      Đồng chí              

 

Nguyễn Minh Quang

Đinh Tiến Dũng

Đinh La Thăng

Phạm Thị Hải Chuyền

NỘI DUNG

   1. Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2. Biểu quyết thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

4. Biểu quyết thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động.

5. Biểu quyết thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

                       Các đồng chí:

                          

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

                           Đồng chí

Hà Hùng Cường

 

NỘI DUNG

Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)