Chương trình phiên họp ngày 24 tháng 6 năm 2015

23/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 24 tháng 6 năm 2015)

 

Quốc hội làm việc tại Hội trường

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều hành nội dung 4)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 1, 2 và 3)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1, 2, 3:  Các đồng chí:

Nội dung 4:  Các đồng chí:                      

 

Phan Xuân Dũng

Lê Bộ Lĩnh

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Nội dung 1:    Đồng chí

Nội dung 2:    Đồng chí                              

Nội dung 3:    Đồng chí

Nội dung 4:    Đồng chí

Nguyễn Hữu Vạn

Nguyễn Bắc Son

Nguyễn Minh Quang

Trương Hòa Bình

 

 

NỘI DUNG

Buổi sáng:      

1. Biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

2. Thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin.

Buổi chiều:

3. Thảo luận về dự án Luật khí tượng thủy văn.

   Từ 15 giờ 50:

4. Nghe Tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Các vị đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(Văn phòng Quốc hội)