Chương trình phiên họp ngày 23 tháng 6 năm 2015

22/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 23 tháng 6 năm 2015)

 

Quốc hội làm việc tại Hội trường

 

Cả ngày:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Buổi sáng:     Các đồng chí:

                          

Buổi chiều:   Các đồng chí:

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, HỘI LUẬT GIA

Buổi sáng:      Đồng chí:

Buổi chiều:      Đồng chí:                              

Trương Hòa Bình

Nguyễn Văn Quyền

 

 

NỘI DUNG

Buổi sáng: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Buổi chiều: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật trưng cầu ý dân.

(Văn phòng Quốc hội)

 
  • Tin hoạt động Quốc hội
  • Kỳ họp thứ 4
  • Kỳ họp thứ 3
  • Kỳ họp thứ 2
  • Kỳ họp thứ 1
  • Quốc hội khóa XIII
  • Quốc hội khóa XII
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X