Chương trình phiên họp ngày 22 tháng 6 năm 2015

19/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 22 tháng 6 năm 2015)

 

Quốc hội làm việc tại Hội trường

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

                       Các đồng chí:

                          

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Nội dung 1:        Đồng chí:

Nội dung 2:        Đồng chí:                              

Hà Hùng Cường

Đinh La Thăng

 

 

   Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

   Nội dung 2: Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

 

Buổi chiều:  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 1)

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 2)

 

 

 

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1: Các đồng chí:

 

Nội dung 2: Các đồng chí:

 

Trương Thị Mai

Bùi Sĩ Lợi

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Nội dung 1:       Đồng chí:                                                              

Nội dung 2:       Đồng chí:

Phạm Thị Hải Chuyền

Bùi Quang Vinh

 

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

Nội dung 2: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thống kê (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)