Chương trình phiên họp ngày 19 tháng 6 năm 2015

18/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 19 tháng 6 năm 2015)

 

Quốc hội làm việc tại Hội trường

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1 và 2: Các đồng chí:

Nội dung 3:  Các đồng chí:

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Nội dung 1 và 2:     Đồng chí:                                                              

 

Nội dung 3:        Đồng chí:

Nguyễn Thái Bình

Trần Đại Quang

 

   Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

   Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Nội dung 3: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự .

Buổi chiều:  

       ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 2)

Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 3)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều hành nội dung 1)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1: Các đồng chí:

 

Nội dung 2: Các đồng chí:

 

Nội dung 3: Các đồng chí:

Nguyễn Kim Khoa

Hồ Trọng Ngũ

Phan Xuân Dũng

Lê Bộ Lĩnh

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Nội dung 1:        Đồng chí:                                                              

Nội dung 2:        Đồng chí:

Nội dung 3:        Đồng chí:

Phùng Quang Thanh

Cao Đức Phát

Trần Đại Quang

 

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

   Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Luật thú y.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật thú y.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thú y.

Nội dung 3: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tạm giữ, tạm giam.

(Văn phòng Quốc hội)