Chương trình phiên họp ngày 18 tháng 6 năm 2015

17/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 18 tháng 6 năm 2015)

Buổi sáng: Quốc hội làm việc tại Hội trường

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 2)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều hành nội dung1)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dung 1: Các đồng chí:

 

Nội dung 2: Các đồng chí:

Nguyễn Hạnh Phúc

Ngô Thị Minh

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Nội dung 2:        Đồng chí:                                                              

Đinh Tiến Dũng

 

   Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

- Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh trình bày dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nội dung 2: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phí, lệ phí.

Buổi chiều:  Quốc hội họp riêng.

(Văn phòng Quốc hội)