Chương trình phiên họp ngày 17 tháng 6 năm 2015

16/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 17 tháng 6 năm 2015) 

 

Buổi sáng và chiều: Quốc hội làm việc tại Hội trường

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều hành nội dung 2)

Tòng Thị Phóng

Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1)

 

    ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Nguyễn Văn Hiện

Trần Đình Long

                                Đồng chí:

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Nguyễn Hòa Bình

 

NỘI DUNG 1

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

 

NỘI DUNG 2

 

Từ 16 giờ 00:  Quốc hội họp riêng

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Các vị đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn để thảo luận về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
  • Quốc hội khóa XII
  • Phiên họp thứ 27
  • Phiên họp thứ 24