Chương trình phiên họp ngày 16 tháng 6 năm 2015

16/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 16 tháng 6 năm 2015) 

 

Cả ngày:

 

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Nguyễn Văn Hiện

Lê Minh Thông

 

Đồng chí:

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Hà Hùng Cường

 

 

NỘI DUNG

 

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)