Chương trình phiên họp ngày 13 tháng 6 năm 2015

12/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 13 tháng 6 năm 2015) 

 

Buổi sáng: Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều hành phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Lê Minh Thông

Hồ Trọng Ngũ

 

Đồng chí:

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Phạm Vũ Luận (Từ 8h00 đến 8h40)

Nguyễn Xuân Phúc (Từ 8h40 đến 11h30)

NỘI DUNG

- Từ 8h00 đến 8h30: Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm).

- Từ 8h30 đến 8h40: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Từ 8h40 đến 11h15 (giải lao từ 9h30-9h50): Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.     

- Từ 11h15 đến 11h30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Buổi chiều:

Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

- Dự án Luật an toàn thông tin;

- Dự án Luật khí tượng thủy văn.

(Văn phòng Quốc hội)