Chương trình phiên họp ngày 12 tháng 6 năm 2015

11/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 12 tháng 6 năm 2015) 

Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp

 

 ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều hành phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

   ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Ngô Đức Mạnh (Từ 8h00 đến 11h30)

Lê Thị Nga (Từ 8h00 đến 11h30)

Lê Bộ Lĩnh (Từ 14h00 đến 17h00)

Ngô Thị Minh (Từ 14h00 đến 17h00)

 

Đồng chí:

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Vũ Huy Hoàng (Từ 8h00 đến 8h45)

Nguyễn Quân (Từ 8h45 đến 11h30, từ 14h00

đến 14h30)

Phạm Vũ Luận (từ 14h30 đến 17h00)

 

NỘI DUNG

- Từ 08h00 đến 8h35: Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông tham gia phát biểu giải trình thêm).

- Từ 08h35 đến 8h45: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương.

- Từ 8h45 đến 11h30 (giải lao từ 9h30-9h50): Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn (Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan).

- Từ 14h00 đến 14h20: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm).

- Từ 14h20 đến 14h30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Từ 14h30 đến 17h00 (giải lao từ 15h30-15h50): Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn (Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan).

(Văn phòng Quốc hội)