Chương trình phiên họp ngày 11 tháng 6 năm 2015

10/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 11 tháng 6 năm 2015)

 

Buổi sáng: Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều hành phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Nguyễn Đức Hiền

Nguyễn Văn Phúc 

 

Đồng chí:

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Cao Đức Phát

 

NỘI DUNG

* Từ 08h00 đến 08h10:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

* Từ 08h10 đến 08h25:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

* Từ 08h25 đến 11h30 (giải lao từ 9h30-9h50):

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trả lời chất vấn (Bộ trưởng, Trưởng ngành: Công thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan).

 

Buổi chiều: Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều hành phiên họp)

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Bùi Sỹ Lợi

Triệu Thị Nái

 

 

Đồng chí:

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Cao Đức Phát (từ 14h00 đến 14h30)

Vũ Huy Hoàng (từ 14h30 đến 17h00)

 

NỘI DUNG

 

* Từ 14h00 đến 14h20:

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm).

* Từ 14h20 đến 14h30:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Từ 14h30 đến 17h00 (giải lao từ 15h30-15h50):

- Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn (Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan).

(Văn phòng Quốc hội)