Chương trình các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn (từ ngày 11-13/6/2015)

09/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

KỲ HỌP THỨ 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÁC PHIÊN HỌP CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN, TỪ NGÀY 11-13/6/2015

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

 

Thứ năm, ngày 11/6/2015

Sáng

* Từ 08h00 đến 08h10:

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

* Từ 08h10 đến 08h25:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

* Từ 08h25 đến 11h30 (giải lao từ 9h30-9h50):

(1)-Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn (Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt nam tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan).

Chiều

* Từ 14h00 đến 14h20:

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm).

* Từ 14h20 đến 14h30:

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Từ 14h30 đến 17h00 (giải lao từ 15h30-15h50):

(2)- Bộ trưởng Bộ Công thương trả lời chất vấn (Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan).

Thứ sáu, ngày 12/6/2015

Sáng

* Từ 08h00 đến 8h35:

- Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm).

* Từ 08h35 đến 8h45:

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương.

* Từ 8h45 đến 11h30 (giải lao từ 9h30-9h50):

(3)- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn (Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan).

Chiều

* Từ 14h00 đến 14h20:

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm).

* Từ 14h20 đến 14h30:

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Từ 14h30 đến 17h00 (giải lao từ 15h30-15h50):

(4)- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn (Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan).

Thứ bảy, ngày 13/6/2015

Sáng

* Từ 8h00 đến 8h30:

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan phát biểu giải trình thêm).

* Từ 8h30 đến 8h40:

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Từ 8h40 đến 11h15(giải lao từ 9h30-9h50):

- Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.        

* Từ 11h15 đến 11h30:

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

(Văn phòng Quốc hội)