Chương trình phiên họp ngày 9 tháng 6 năm 2015

08/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 09 tháng 6 năm 2015)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1 và 2)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều hành nội dung 3)

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Nội dung 1 và 2:

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

Nội dung 3:

Nguyễn Hạnh Phúc

Triệu Thị Nái

 

NỘI DUNG

Nội dung 1: Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Nội dung 3:

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

- Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

 

Buổi chiều:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều hành nội dung 2)

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Nội dung 1 và 2:

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

 

Đồng chí:

ĐẠI DIỆN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Vũ Trọng Kim (Nội dung 1)

 

NỘI DUNG:

 

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật.

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

(Văn phòng Quốc hội)