Chương trình phiên họp ngày 8 tháng 6 năm 2015

05/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 08 tháng 6 năm 2015)

 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung)

Huỳnh Ngọc Sơn

Uông Chu Lưu 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

 

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015.

(Văn phòng Quốc hội)