Chương trình phiên họp ngày 5 tháng 6 năm 2015

04/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 05 tháng 6 năm 2015)

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều hành nội dung 2)

                                                     ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

- Thảo luận ở hội trường về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Nội dung 2:

       Từ 16 giờ 00: Quốc hội họp riêng

  • Quốc hội nghe báo cáo về tình hình biển Đông.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)