Buổi sáng ngày 24/06/2015: Biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về dự án Luật an toàn thông tin

24/06/2015

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news