Buổi chiều ngày 22/06/2015: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thống kê (sửa đổi).

22/06/2015

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news