• Quốc hội khóa XIII
  • Phiên họp thứ 13
  • Quốc hội khóa XIII
  • Phiên họp thứ 47