Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI

19/07/2007

Buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh, Quốc hội đã nghe:

Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI

19/07/2007

Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được, Quốc hội thảo luận về dự án Luật thương mại (sửa đổi).

Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI

19/07/2007

Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được, Quốc hội đã nghe:

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI

19/07/2007

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2004 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2005.

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI

19/07/2007

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật xuất bản (sửa đổi).

Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI

19/07/2007

Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, Quốc hội đã nghe:

Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI

19/07/2007

Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật điện lực.

Thông cáo số 3 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI

19/07/2007

Sáng ngày 27-10-2004, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2004; phương hướng, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2005.

Thông cáo số 31 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XI

10/03/2007

Dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thông cáo số 30 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XI

10/03/2007

Dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Quốc hội đã nghe báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Các tin đã đưa: