Nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội

23/03/2016

Theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐBCQG ngày 19 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia, nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội như sau:

1. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giao;

3. Thành viên của Tiểu ban được sử dụng cán bộ tại cơ quan mình để giúp việc;

4. Tiểu ban xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban; được sử dụng con dấu của Hội đồng bầu cử quốc gia. Kinh phí hoạt động của Tiểu ban nằm trong kinh phí hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiểu ban kết thúc hoạt động khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc hoạt động.