Danh sách thành viên Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội

23/03/2016

Theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐBCQG ngày 19/12/2015, Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 13/4/2016 và Nghị quyết số 152/NQ-HĐBCQG ngày 13/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia, danh sách thành viên Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội gồm:

1. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban;

4. Ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban;

5. Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

6. Ông Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên;

7. Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

8. Ông Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Ủy viên;

9. Ông  Lê Việt Trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Quốc An, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên.