Thông cáo báo chí phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử quốc gia

03/03/2016

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, chiều ngày 3/3/2016 Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ ba tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương, đại diện Ban thường trực Ủy ban trung ương MTTQVN, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ban Công tác đại biểu và đại diện các Tiểu ban giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tại phiên họp này, Hội đồng bầu cử quốc gia tập trung nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử kể từ sau phiên họp thứ 2 của Hội đồng bầu cử Quốc gia đến nay, bao gồm các nội dung sau: kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; tình hình các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; kế hoạch triển khai công tác giám sát bầu cử ở các địa phương; báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo dự thảo Báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 ngày 3/3/2016 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, cho thấy các Tiểu ban chuyên môn, các ngành, các cấp, địa phương đã và đang tích cực, khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các công việc về bầu cử đúng quy trình, bảo đảm đúng pháp luật, đúng tiến độ. Báo cáo cũng nêu rõ nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới để công tác bầu cử đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật về bầu cử. Cụ thể, trong thời gian tới Hội đồng bầu cử quốc gia cần sát sao chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan thực hiện hiệu quả các công việc chủ yếu sau đây:

+ Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử (Điều 45, Điều 52 và Điều 54).

+  Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; Thành lập Tổ bầu cử (Điều 24).

+ Tiếp nhận Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 35 và 36). Hướng dẫn rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử ở tỉnh trong việc tiếp nhận, thẩm định và xem xét Hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội.

+ Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo việc dự kiến phân bổ ứng cử ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương đảm bảo đúng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ.

+ Chỉ đạo tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương và địa phương; người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 44, Điều 53).

+ Chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (theo Điều 21 và Điều 22 của Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01 tháng 02 năm 2016 giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội – Chính phủ - Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 206-2021).

+ Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử.

+ Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương theo 3 đợt.

Ngoài ra, tại phiên họp lần này, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tiến hành xem xét, thông qua Nghị quyết số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước; nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.

  • *    *

Trung tâm Báo chí - Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí bám sát nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tại phiên họp để đưa tin chính xác, kịp thời, hiệu quả.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội. ĐT: 080.46326.