Thông cáo báo chí phiên họp thứ nhất của Hội đồng bầu cử quốc gia

10/02/2016

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng bầu cử quốc gia

Ngày 12/12/2015, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp Phiên thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Tham dự Phiên họp có các đồng chí thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; đại diện thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số Ban Đảng ở Trung ương (Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương); đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo dự kiến chương trình, tại phiên họp này sẽ ra mắt Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét, cho ý kiến vào một số văn bản liên quan đến hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia, cụ thể như sau:

+ Tờ trình về việc phân công các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia và thành lập các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Dự kiến phân công các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Dự thảo chương trình các phiên họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

+ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Tờ trình về thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

* Về việc thành lập các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia:

Theo Tờ trình của Ban Công tác đại biểu, căn cứ vào khoản 3 Điều 12 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Kết luận số 215-TB/TW ngày 12/10/2015 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng bầu cử quốc gia thành lập 03 Tiểu ban giúp việc.

* Về Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia:

Theo Tờ trình của Ban công tác đại biểu, nội dung của Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia gồm các nội dung cơ bản sau đây:

- Nguyên tắc hoạt động là chế độ tập thể, quyết định theo đa số, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Quy định hình thức và chế độ làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia: phiên họp thường lệ hàng tháng, các cuộc họp và việc xin ý kiến bằng văn bản.

- Quy định nguyên tắc biểu quyết, xử lý công việc khi Hội đồng bầu cử quốc gia không họp.

- Chế độ báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia với 3 Tiểu ban.

- Các điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

* Về Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia:

Để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia là bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia, do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định thành lập, có chức năng giúp Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có Chánh văn phòng, các Phó Chánh văn phòng do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bổ nhiệm và các Tổ giúp việc.

Tại phiên họp này, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ phát biểu kết luận và Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ thống nhất về Bản phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; về việc thành lập các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia, về cơ cấu và một số nhân sự của các Tiểu ban; về Chương trình các Phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia; thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; quyết định thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội. ĐT: 080.46326; Vụ Công tác đại biểu, Ban công tác đại biểu ĐT: 0804.6418.