Địa vị pháp lý

Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.

 

THẢO LUẬN TẠI TỔ 12, KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHOÁ XIV VỀ DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM VÀ DỰ ÁN LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)

29/05/2018

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 29/05, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

Toàn cảnh Phiên họp tại Tổ 12

Tổ 12 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: An Giang; Phú Yên; Quảng Trị; Lào Cai do Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chủ trì phiên thảo luận. Đa số ý kiến các Đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam và dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về những nội dung mới được quy định trong hai dự án luật.

Đại biểu Võ Thị Ánh Xuân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chủ trì phiên thảo luận

Đối với, dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các đại biểu thảo luận về một số nội dung cụ thể như: vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; phạm vi hoạt động; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ;…

Cho ý kiến về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam, đại biểu Phan Anh Khoa, Đoàn Đại biểu tỉnh Phú Yên cho rằng, ban soạn thảo cần cân nhắc, làm rõ quy định “các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển” tại khoản 7, Điều 9 của dự thảo Luật để khi ban hành dễ thực hiện trên thực tế.  

Về phạm vi hoạt động quy định tại Điều 11, có ý kiến đại biểu cho rằng, để tránh chồng chéo về phạm vi hoạt động với các lực lượng chuyên trách khác trên biển, đề nghị quy định rõ phạm vi hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam từ đường biên giới quốc gia trên biển trở ra. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý về nội dung và kỹ thuật lập pháp để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo ngay trong dự thảo Luật và với pháp luật có liên quan.

Các Đại biểu Quốc hội tại Phiên họp Tổ 12

Cũng trong phiên thảo luận tổ, các đại biểu cho ý kiến về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Cho ý kiến về điều kiện được đề nghị đặc xá, đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng, khoản 1 Điều 10 của dự thảo Luật đang quy dịnh nhiều điều kiện cụ thể của đặc xá cơ bản giống điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định tại Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đối với quy dịnh về thời điểm đặc xá, đại biểu Nguyễn Thái Học, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cho rằng, thời điểm đặc xá chỉ nên gồm: nhân sự kiện trọng đại của đất nước và những sự kiện khác do Chủ tịch nước quyết định.

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang phát biểu

Các đại biểu cũng đề nghị, còn nhiều điều, khoản của dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) cần được tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của công tác đặc xá; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật./.

 

Lê Anh - Kiên Trung

 

Nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Ðại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại,nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

 

THẢO LUẬN TẠI TỔ 12, KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHOÁ XIV VỀ DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM VÀ DỰ ÁN LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)

29/05/2018

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 29/05, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

Toàn cảnh Phiên họp tại Tổ 12

Tổ 12 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: An Giang; Phú Yên; Quảng Trị; Lào Cai do Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chủ trì phiên thảo luận. Đa số ý kiến các Đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam và dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về những nội dung mới được quy định trong hai dự án luật.

Đại biểu Võ Thị Ánh Xuân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chủ trì phiên thảo luận

Đối với, dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các đại biểu thảo luận về một số nội dung cụ thể như: vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; phạm vi hoạt động; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ;…

Cho ý kiến về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam, đại biểu Phan Anh Khoa, Đoàn Đại biểu tỉnh Phú Yên cho rằng, ban soạn thảo cần cân nhắc, làm rõ quy định “các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển” tại khoản 7, Điều 9 của dự thảo Luật để khi ban hành dễ thực hiện trên thực tế.  

Về phạm vi hoạt động quy định tại Điều 11, có ý kiến đại biểu cho rằng, để tránh chồng chéo về phạm vi hoạt động với các lực lượng chuyên trách khác trên biển, đề nghị quy định rõ phạm vi hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam từ đường biên giới quốc gia trên biển trở ra. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý về nội dung và kỹ thuật lập pháp để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo ngay trong dự thảo Luật và với pháp luật có liên quan.

Các Đại biểu Quốc hội tại Phiên họp Tổ 12

Cũng trong phiên thảo luận tổ, các đại biểu cho ý kiến về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Cho ý kiến về điều kiện được đề nghị đặc xá, đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng, khoản 1 Điều 10 của dự thảo Luật đang quy dịnh nhiều điều kiện cụ thể của đặc xá cơ bản giống điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định tại Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đối với quy dịnh về thời điểm đặc xá, đại biểu Nguyễn Thái Học, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cho rằng, thời điểm đặc xá chỉ nên gồm: nhân sự kiện trọng đại của đất nước và những sự kiện khác do Chủ tịch nước quyết định.

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang phát biểu

Các đại biểu cũng đề nghị, còn nhiều điều, khoản của dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) cần được tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của công tác đặc xá; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật./.

 

Lê Anh - Kiên Trung

 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

 

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY CHỦ NHẬT YÊU THƯƠNG” TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Ngày 24/11, tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội kết hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật yêu thương” tháng 11/2019.