Địa vị pháp lý

Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

06/02/2018

Ngày 6/2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo về quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 và trước Tết Nguyên đán 2018.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Mai Sỹ Diến, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2017, Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP tỉnh đã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh. Các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, diện tích sản xuất rau an toàn tăng lên; các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn được hình thành và nhân rộng; công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành, liên ngành và xử lý vi phạm về ATTP đã phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh đã hình thành 73 vùng sản xuất chuyên canh rau, quả an toàn với diện tích hơn 444 ha; xây dựng được 36 chuỗi giá trị thực phẩm an toàn, 35 mô hình giết mổ tập trung ATTP, 38 mô hình chợ và 32 mô hình thí điểm xã, thị trấn ATTP... Để bảo đảm ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP, thành lập 3 đoàn kiểm tra lên ngành về VSATTP tỉnh, tiến hành kiểm tra tại 17 huyện, thị xã, thành phố, đồng thời, chỉ đạo các địa phương thành lập các đoàn thanh, kiểm tra theo phân cấp quản lý... Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP tại một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt; việc xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn hạn chế, đặc biệt, chưa có biện pháp hữu hiệu để quản lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, tươi sống...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu tại buổi làm việc

Để nâng cao hiệu quả quản lý về VSATTP trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP tỉnh kiến nghị Quốc hội có kiến với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Thanh Hóa thành lập Ban quản lý ATTP tỉnh nhằm tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chính sách pháp luật về ATTP; thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành về ATTP tại cấp huyện, cấp xã; tăng cường đầu tư nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ công tác bảo đảm ATTP cho các địa phương; ban hành Bộ tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP để thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc...

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Sỹ Diến, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn tỉnh; Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các sở ngành cần tập trung quản lý có hiệu quả chất cấm và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chăn nuôi; đồng thời, tăng cường việc kiểm soát các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, thực phẩm đường phố, hàng không rõ nguồn gốc trên thị trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thưc hiện các quy định quản lý về ATTP; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng tài liệu, thông điệp tuyên truyền VSATTP sao cho phù hợp với từng vùng miền, đối tượng và thời gian cụ thể để việc sản xuất, tiêu dùng thực phẩm an toàn trở thành ý thức của mỗi đơn vị và cá nhân.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP tại Công ty CP Bia Thanh Hóa và Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa.

Báo Thanh Hóa

 

Nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Ðại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại,nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

06/02/2018

Ngày 6/2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo về quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 và trước Tết Nguyên đán 2018.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Mai Sỹ Diến, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2017, Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP tỉnh đã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh. Các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, diện tích sản xuất rau an toàn tăng lên; các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn được hình thành và nhân rộng; công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành, liên ngành và xử lý vi phạm về ATTP đã phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh đã hình thành 73 vùng sản xuất chuyên canh rau, quả an toàn với diện tích hơn 444 ha; xây dựng được 36 chuỗi giá trị thực phẩm an toàn, 35 mô hình giết mổ tập trung ATTP, 38 mô hình chợ và 32 mô hình thí điểm xã, thị trấn ATTP... Để bảo đảm ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP, thành lập 3 đoàn kiểm tra lên ngành về VSATTP tỉnh, tiến hành kiểm tra tại 17 huyện, thị xã, thành phố, đồng thời, chỉ đạo các địa phương thành lập các đoàn thanh, kiểm tra theo phân cấp quản lý... Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP tại một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt; việc xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn hạn chế, đặc biệt, chưa có biện pháp hữu hiệu để quản lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, tươi sống...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu tại buổi làm việc

Để nâng cao hiệu quả quản lý về VSATTP trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP tỉnh kiến nghị Quốc hội có kiến với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Thanh Hóa thành lập Ban quản lý ATTP tỉnh nhằm tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chính sách pháp luật về ATTP; thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành về ATTP tại cấp huyện, cấp xã; tăng cường đầu tư nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ công tác bảo đảm ATTP cho các địa phương; ban hành Bộ tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP để thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc...

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Sỹ Diến, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn tỉnh; Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các sở ngành cần tập trung quản lý có hiệu quả chất cấm và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chăn nuôi; đồng thời, tăng cường việc kiểm soát các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, thực phẩm đường phố, hàng không rõ nguồn gốc trên thị trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thưc hiện các quy định quản lý về ATTP; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng tài liệu, thông điệp tuyên truyền VSATTP sao cho phù hợp với từng vùng miền, đối tượng và thời gian cụ thể để việc sản xuất, tiêu dùng thực phẩm an toàn trở thành ý thức của mỗi đơn vị và cá nhân.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP tại Công ty CP Bia Thanh Hóa và Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa.

Báo Thanh Hóa

 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

 

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY CHỦ NHẬT YÊU THƯƠNG” TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Ngày 24/11, tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội kết hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật yêu thương” tháng 11/2019.