Địa vị pháp lý

Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.

 

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ góp ý các dự án luật

08/04/2015

Ngày 7/4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Đối với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi): nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định rõ hơn về cơ cấu, tổ chức, chức năng, vai trò, trách nhiệm và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tránh sự chồng chéo với các cơ quan khác.

Về việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát, các ý kiến cho rằng cần có quy định cụ thể về thời gian yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc; đồng thời bổ sung vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Với Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi): các đại biểu đề nghị Luật cần quy định cụ thể về tỷ lệ phân chia ngân sách giữa Trung ương và địa phương đối với các nguồn thu vượt kế hoạch; bổ sung quy định về khen thưởng cho địa phương khi thu ngân sách vượt kế hoạch được giao nhằm khuyến khích địa phương tăng cường công tác nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu ngân sách hợp lý; bổ sung các quy định cụ thể để việc thực hiện thu, phân bổ chi và dự phòng ngân sách được chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong việc phân bổ ngân sách giữa các địa phương, giữa các ngành, lĩnh vực trên cơ sở phù hợp mức chi cơ sở.

Liên quan đến các nguồn thu, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm các quy định cụ thể các nguồn thu từ phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách để việc quản lý, sử dụng đem lại hiệu quả; cân nhắc bổ sung các quy định cụ thể về phân chia tỷ lệ ngân sách giữa Trung ương và địa phương đối với nguồn thu từ thuế xuất, nhập khẩu trên địa bàn đảm bảo khuyến khích sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương trong việc tăng thu. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung các quy định về tăng mức trần nợ vay, để các địa phương có điều kiện huy động nguồn vốn, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,...

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ, Trưởng đoàn ĐBQH Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các đại biểu đã đóng góp cho các Dự thảo Luật và đề nghị Văn phòng tổng hợp đầy đủ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Lê Lạc - VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Cần Thơ

 

Nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Ðại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại,nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

 

Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ góp ý các dự án luật

08/04/2015

Ngày 7/4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Đối với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi): nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định rõ hơn về cơ cấu, tổ chức, chức năng, vai trò, trách nhiệm và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tránh sự chồng chéo với các cơ quan khác.

Về việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát, các ý kiến cho rằng cần có quy định cụ thể về thời gian yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc; đồng thời bổ sung vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Với Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi): các đại biểu đề nghị Luật cần quy định cụ thể về tỷ lệ phân chia ngân sách giữa Trung ương và địa phương đối với các nguồn thu vượt kế hoạch; bổ sung quy định về khen thưởng cho địa phương khi thu ngân sách vượt kế hoạch được giao nhằm khuyến khích địa phương tăng cường công tác nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu ngân sách hợp lý; bổ sung các quy định cụ thể để việc thực hiện thu, phân bổ chi và dự phòng ngân sách được chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong việc phân bổ ngân sách giữa các địa phương, giữa các ngành, lĩnh vực trên cơ sở phù hợp mức chi cơ sở.

Liên quan đến các nguồn thu, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm các quy định cụ thể các nguồn thu từ phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách để việc quản lý, sử dụng đem lại hiệu quả; cân nhắc bổ sung các quy định cụ thể về phân chia tỷ lệ ngân sách giữa Trung ương và địa phương đối với nguồn thu từ thuế xuất, nhập khẩu trên địa bàn đảm bảo khuyến khích sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương trong việc tăng thu. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung các quy định về tăng mức trần nợ vay, để các địa phương có điều kiện huy động nguồn vốn, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,...

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ, Trưởng đoàn ĐBQH Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các đại biểu đã đóng góp cho các Dự thảo Luật và đề nghị Văn phòng tổng hợp đầy đủ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Lê Lạc - VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Cần Thơ

 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

 

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY CHỦ NHẬT YÊU THƯƠNG” TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Ngày 24/11, tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội kết hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật yêu thương” tháng 11/2019.