MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ngày 15/07, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội thảo “Một số vấn đề về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”. Góp ý tại Hội thảo, TS. Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội kiến nghị giữa 3 cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần có quy chế về mối quan hệ công tác.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU HỘI ĐÀM VỚI ĐOÀN ĐBQH LÀO

Chiều 17/5, tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào về trình tự, thủ tục phục vụ Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

 

Ban dân nguyện

Ban dân nguyện là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện.