The National Assembly Chairman of session

The National Assembly Chairman of session

 •  

  Nguyễn Văn Tố - Chủ tịch Quốc hội Khóa I

   
 •  

  Bùi Bằng Đoàn - Chủ tịch Quốc hội Khóa I

   
 •  

  Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Quốc hội Khóa I

   
 •  

  Trường Chinh - Chủ tịch Quốc hội Khóa II, III, IV, V, VI

   
 •  

  Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Quốc hội Khóa VII

   
 •  

  Lê Quang Đạo - Chủ tịch Quốc hội Khóa VIII

   
 •  

  Nông Đức Mạnh - Chủ tịch Quốc hội Khóa IX, X

   
 •  

  Nguyễn Văn An - Chủ tịch Quốc hội Khóa X, XI

   
 •  

  Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc hội Khóa XI