• Nghị quyết 322/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 322/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”

 • Nghị quyết 321/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 321/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”

 • Nghị quyết 274/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 274/NQ-UBTVQH14 thành lập Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

 • Nghị quyết 1170/2016/NQ-UBTVQH13

  Nghị quyết số 1170/2016/NQ-UBTVQH13 ban hành quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội

 • Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13

  Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung

 • Nghị quyết 234/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 234/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 8 năm 2016 triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

 • Nghị quyết 266/2016/ UBTVQH14

  Nghị quyết số 266/2016/ UBTVQH14 ngày 4 tháng 10 năm 2016 về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

 • Nghị quyết 267/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 267/NQ-UBTVQH14 ngày 5 tháng 10 năm 2016 về phân công công tác đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết 236/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 236/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh, bổ sung danh sách thành viên các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016

 • Nghị quyết 235/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 235/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2017

 • Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13

  Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

 • Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13

  Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 • Nghị quyết 1130/2016/UBTVQH13

  Nghị quyết về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 • Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13

  Nghị quyết công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 • Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13

  Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương