• Nghị quyết 359/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 359/NQ-UBTVQH14 ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Quảng Ninh.

 • Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14

  Nghị Quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

 • Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14

  Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

 • Nghị quyết 334/2017/UBTVQH14

  Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội

 • Nghị quyết 333/2017/UBTVQH14

  Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 về ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức

 • Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 330/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 4/1/2017 về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương năm 2016

 • Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án

 • Nghị quyết 325/2016/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 325/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 29/12/2016 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của kiểm toán nhà nước

 • Nghị quyết 322/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 322/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”

 • Nghị quyết 321/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 321/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”

 • Nghị quyết 274/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 274/NQ-UBTVQH14 thành lập Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

 • Nghị quyết 266/2016/ UBTVQH14

  Nghị quyết số 266/2016/ UBTVQH14 ngày 4 tháng 10 năm 2016 về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

 • Nghị quyết 267/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 267/NQ-UBTVQH14 ngày 5 tháng 10 năm 2016 về phân công công tác đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết 236/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 236/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh, bổ sung danh sách thành viên các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016

 • Nghị quyết 235/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 235/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2017