• Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/07/2017 - Bộ Luật hình sự

 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 - Luật Tài nguyên

 • Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 - Luật Phí và Lệ phí

 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 - Luật Đầu tư

 • Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 - Luật Thương mại

 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 - Luật đấu thầu

 • Luật 15/2017/QH14

  Luật quản lý, sử dụng tài sản công

 • Luật 11/2017/QH14

  Luật trợ giúp pháp lý

 • Luật 10/2017/QH14

  Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

 • Luật 12/2017/QH14

  Luật sửa đổi bổ sung một số điều Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13

 • Nghị quyết 41/2017/QH14

  Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

 • Nghị quyết 42/2017/QH14

  Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

 • Nghị quyết 45/2017/QH14

  Nghị quyết số 45/2017/QH14 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”

 • Nghị quyết 44/2017/QH14

  Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết 43/2017/QH14

  Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020