• Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

 • Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Đầu tư

 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Đấu thầu

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Xây dựng

 • Nghị quyết 33/2016/QH14

  Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

 
 • Nghị quyết 321/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 321/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)”

 • Nghị quyết 322/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 322/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”

 • Nghị quyết 274/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 274/NQ-UBTVQH14 thành lập Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

 • Nghị quyết 267/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 267/NQ-UBTVQH14 ngày 5 tháng 10 năm 2016 về phân công công tác đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết 266/2016/ UBTVQH14

  Nghị quyết số 266/2016/ UBTVQH14 ngày 4 tháng 10 năm 2016 về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017