Luật Hành chính công

Cơ quan trình dự thảo: Đại biểu Quốc hội

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

27/02/2017 (21 lượt xem)

Luật Thuỷ sản (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV

25/02/2017 (247 lượt xem)

Luật Cảnh vệ

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV

24/02/2017 (2707 lượt xem)

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV

24/02/2017 (2363 lượt xem)

Luật Quốc phòng

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Quốc phòng

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV

24/02/2017 (41 lượt xem)

Luật Thuỷ lợi

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV

24/02/2017 (822 lượt xem)

Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ủy ban dân tộc

Ủy ban thẩm tra: Hội đồng dân tộc

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

24/02/2017 (29 lượt xem)

Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

21/02/2017 (103 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV

21/02/2017 (2400 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Ngoại giao

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Đối ngoại

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

14/02/2017 (217 lượt xem)