Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV

27/05/2017 (5127 lượt xem)

Luật Quản lý nợ công

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

26/05/2017 (3213 lượt xem)

Luật sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ngân hàng nhà nước

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV

23/05/2017 (166 lượt xem)

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV

17/05/2017 (2614 lượt xem)

Luật Tố cáo (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Thanh tra Chính phủ

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV

13/05/2017 (1503 lượt xem)

Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ủy ban dân tộc

Ủy ban thẩm tra: Hội đồng dân tộc

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

06/05/2017 (593 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban các vấn đề xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV

27/04/2017 (6741 lượt xem)

Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

27/04/2017 (759 lượt xem)

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV

24/04/2017 (3448 lượt xem)

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV

22/04/2017 (5592 lượt xem)