• Nghị quyết số 136/2021/QH14

  Nghị quyết số: 136/2021/QH14 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

 • Nghị quyết số 137/2021/QH14

  Nghị quyết số 137/2021/QH14 về việc bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

 • Nghị quyết số 138/2021/QH14

  Nghị quyết số 138/2021/QH14 về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 139/2021/QH14

  Nghị quyết số 139/2021/QH14 về việc bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban về các vấn đề Xã hội

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV

(1880 lượt xem)

Luật Cảnh sát cơ động

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV

(5 lượt xem)

Luật Điện Ảnh (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(214 lượt xem)

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nội vụ

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(2028 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(445 lượt xem)

Luật Thanh tra (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Thanh tra Chính phủ

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(565 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban về các vấn đề Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(1019 lượt xem)

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(123 lượt xem)

Luật Đấu giá tài sản

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIV

(8415 lượt xem)

Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN VN ở nước ngoài

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Ngoại giao

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Đối ngoại

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XII

(2559 lượt xem)

Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Công an

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV

(1880 lượt xem)

Luật Cảnh sát cơ động

Cơ quan trình: Bộ Công an

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV

(5 lượt xem)

Luật Điện Ảnh (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(214 lượt xem)

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Nội vụ

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(2028 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Cơ quan trình: Bộ Khoa học và Công nghệ

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(445 lượt xem)

Luật Thanh tra (sửa đổi)

Cơ quan trình: Thanh tra Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(565 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Cơ quan trình: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(1019 lượt xem)

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Tài chính

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(123 lượt xem)

Luật Đấu giá tài sản

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIV

(8415 lượt xem)

Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN VN ở nước ngoài

Cơ quan trình: Bộ Ngoại giao

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XII

(2559 lượt xem)

Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Công an

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV

(1880 lượt xem)

Luật Cảnh sát cơ động

Cơ quan trình: Bộ Công an

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV

(5 lượt xem)

Luật Điện Ảnh (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(214 lượt xem)

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Nội vụ

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(2028 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Cơ quan trình: Bộ Khoa học và Công nghệ

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(445 lượt xem)

Luật Thanh tra (sửa đổi)

Cơ quan trình: Thanh tra Chính phủ

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(565 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Cơ quan trình: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(1019 lượt xem)

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Tài chính

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(123 lượt xem)

Luật Đấu giá tài sản

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIV

(8415 lượt xem)

Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN VN ở nước ngoài

Cơ quan trình: Bộ Ngoại giao

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XII

(2559 lượt xem)