Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIV

(4541 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban về các vấn đề Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(521 lượt xem)

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(774 lượt xem)

Luật Cư trú (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(2866 lượt xem)

Luật thỏa thuận quốc tế

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Ngoại giao

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Đối ngoại

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(1726 lượt xem)

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (năm 2020)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(6262 lượt xem)

Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIV

(847 lượt xem)

Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban về các vấn đề Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIV

(837 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(2181 lượt xem)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban về các vấn đề Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIV

(1028 lượt xem)

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Giao thông vận tải

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIV

(4541 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Cơ quan trình: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(521 lượt xem)

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Cơ quan trình: Bộ Công an

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(774 lượt xem)

Luật Cư trú (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Công an

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(2866 lượt xem)

Luật thỏa thuận quốc tế

Cơ quan trình: Bộ Ngoại giao

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(1726 lượt xem)

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (năm 2020)

Cơ quan trình: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(6262 lượt xem)

Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Cơ quan trình: Bộ Công an

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIV

(847 lượt xem)

Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Công an

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIV

(837 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(2181 lượt xem)

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Giao thông vận tải

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIV

(4541 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Cơ quan trình: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(521 lượt xem)

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Cơ quan trình: Bộ Công an

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(774 lượt xem)

Luật Cư trú (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Công an

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(2866 lượt xem)

Luật thỏa thuận quốc tế

Cơ quan trình: Bộ Ngoại giao

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(1726 lượt xem)

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (năm 2020)

Cơ quan trình: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(6262 lượt xem)

Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Cơ quan trình: Bộ Công an

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIV

(847 lượt xem)

Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Công an

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIV

(837 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV

(2181 lượt xem)