PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC.

05/01/2021

Sáng ngày 05/01, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tới dự

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

Năm 2020, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thực hiện 174 cuộc kiểm toán, tổng hợp kết quả kiểm toán đến ngày 31.12.2020, KTNN kiến nghị xử lý tài chính trên 60.000 tỉ đồng; Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật đối với 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán. Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 119 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân. Qua kiểm toán đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, KTNN xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2021 là: “Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; tập trung nâng cao năng lực, đổi mới tổ chức hoạt động kiểm toán, có giải pháp khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của KTNN Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, tiếp tục khẳng định vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Trong năm qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn, song KTNN đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tích cực, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của KTNN trong nền kinh tế, là công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, tạo niềm tin với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân. KTNN đã hoàn thành kế hoạch kiểm toán đề ra và các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm toán không ngừng được nâng lên, bám sát các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các vấn đề có rủi ro cao về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo hướng ngày càng khoa học, minh bạch và công khai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Về những định hướng hoạt động trong năm 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, KTNN phải luôn quán triệt và thể chế hóa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của KTNN, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ để KTNN luôn hoạt động đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán nhằm cung cấp thông tin xác thực, thích hợp và kịp thời, phục vụ tốt nhất việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ của đất nước. Kiểm toán nhà nước (KTNN) cần khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 và thi hành Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung để Chiến lược phát triển KTNN, các quy định của Luật nhanh chóng đi vào thực tiễn, đồng thời hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước có liên quan để đảm bảo hoạt động Kiểm toán nhà nước một cách hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Hiện nay, vị thế của KTNN đang ngày càng được đề cao; quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng; Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm, ủng hộ, nhưng cũng đòi hỏi, mong muốn KTNN phải phát triển lớn mạnh hơn nữa, thực hiện và hoàn thành xuất sắc hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 7 Phạm Thanh Sơn

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 7 Phạm Thanh Sơn; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tặng Cờ thi đua của Kiểm toán Nhà nước cho các tập thể có thành tích xuất sắc./.

Thuỳ Linh