586 KIẾN NGHỊ CỬ TRI TẬP HỢP QUA TXCT SAU KỲ HỌP THỨ 3

21/07/2017

Toàn bộ 1615 kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 và 586 kiến nghị cử tri kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội thông qua tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 được đăng trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội tại địa chỉ: https://quochoi.vn/bandannguyen và Hệ thống E-office của Văn phòng Quốc hội tại thư mục: Thông báo VPQH/Công tác dân nguyện

Để góp phần cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của Đại biểu Quốc hội, Ban Dân nguyện xin trân trọng gửi đến các vị Đại biểu Quốc hội 586 kiến nghị cử tri được tổng hợp từ 50/63 Đoàn đại biểu Quốc hội thông qua 434 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (sau khi đã phân loại, xử lý các kiến nghị trùng nội dung, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương,..). Toàn bộ 586 kiến nghị này đã được Ban Dân nguyện chuyển tới Chính phủ, các Bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, giải quyết, trả lời cử tri (thời hạn gửi văn bản trả lời cử tri đến Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương nơi cử tri có kiến nghị là 14/9/2017 theo quy định của pháp luật(*)).

Ban Dân nguyện rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các vị Đại biểu Quốc hội trong công tác giám sát việc giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri của Chính phủ, Bộ, ngành trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

(*) Quy định tại Khoản 1, Điều 36, Thời hạn giải quyết, trả lời cử tri, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Nghị quyết Liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/09/2012.