TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN QUỐC HỘI

01/08/2018

Tại Hội nghị đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân nguyện của quốc hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW do Ban Dân nguyện tổ chức ngày 31/7, nhiều đại biểu đánh giá, công tác nghiên cứu, xử lý đơn, thư của cử tri gửi đến quốc hội ngày càng được tăng cường.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV

25/05/2018

Thực hiện Nghị quyết số 412/2017/NQ-UBTVQH14 ngày 24/7/2017, giao Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Dân nguyện tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ban Dân nguyện đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội giám sát các bộ, ngành, địa phương giải quyết các kiến nghị của cử tri; đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trong giám sát là một điểm mới góp phần nâng cao chất lượng và tính thực tiễn trong kết quả giám sát.

TẬP HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI QUỐC HỘI KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHOÁ XIV.

22/05/2018

Bản tập hợp kết quả giải quyết, trả lời Kiến nghị của cử tri Gửi tới kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV.

BẢN TẬP HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

09/05/2018

Bản tập hợp kết quả giải quyết, trả lời Kiến nghị của cử tri Gửi tới kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV.

BAN DÂN NGUYỆN – NHỮNG DẤU ẤN NĂM 2017

15/02/2018

Được Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao nhiệm vụ giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực không ngừng, tự đổi mới trong tư duy và hành động, góp phần quan trọng việc thúc đẩy các cơ quan của Chính phủ làm tốt hơn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài... Hành động đó, dấu ấn đó đã trở thành điểm nhấn mạnh mẽ, là cơ sở, là nền tảng củng cố vững chắc trước những nhiệm vụ mới mà Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao phó trong năm 2018.

BẢN TẬP HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

01/11/2017

Toàn bộ 5 tập Bản tập hợp kết quả giải quyết, trả lời Kiến nghị của cử tri Gửi tới kỳ họp thứ Ba – Quốc hội khóa XIV.

BÁO CÁO KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN GỬI ĐẾN QUỐC HỘI (TỪ 16/8/2016 ĐẾN 15/8/2017)

27/10/2017

Căn cứ Nghị quyết số 235/NQ-UBTVQH14, ngày 25/8/2016 về chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) năm 2017 và Kế hoạch số 30/KH-UBTVQH14 ngày 07/10/2016 của UBTVQH về triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và UBTVQH năm 2017, UBTVQH báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo gửi đến Quốc hội trong kỳ báo cáo.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

27/10/2017

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Theo Báo cáo, thông qua 1.570 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, tổng hợp 2.868 kiến nghị cử tri gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổng hợp, phân loại các kiến nghị trùng nội dung, các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, còn 2.458 kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết (giảm so với kỳ báo cáo trước).

ĐỀ CƯƠNG TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 228/1999/NQ-UBTVQH10; NGHỊ QUYẾT SỐ 694/2008/NQ-UBTVQH12; NGHỊ QUYẾT SÔ 759/2014/NQ-UBTVQH13

01/08/2017

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBTVQH14 ngày 20/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10; nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13

586 KIẾN NGHỊ CỬ TRI TẬP HỢP QUA TXCT SAU KỲ HỌP THỨ 3

21/07/2017

Toàn bộ 1615 kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 và 586 kiến nghị cử tri kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội thông qua tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 được đăng trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội tại địa chỉ: https://quochoi.vn/bandannguyen và Hệ thống E-office của Văn phòng Quốc hội tại thư mục: Thông báo VPQH/Công tác dân nguyện

Các tin đã đưa: