Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban dân nguyện

06/01/2017

Ban dân nguyện là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện.

Các tin đã đưa: