• Các Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm
  • Kỳ họp thứ 2
  • Kỳ họp thứ 1
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X