Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giám sát đối với những vụ việc cụ thể, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân nguyện 

Năm 2016 là năm chuyển giao giữa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Do vậy, có sự thay đổi nhiều về nhân sự trong các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung và Ban Dân nguyện nói riêng, đồng thời có sự chuyển giao công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao,… đặc biệt, kể từ ngày 01/07/2016 khi Nghị quyết số 1156/2016/...

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giám sát đối với những vụ việc cụ thể, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân nguyện 

Năm 2016 là năm chuyển giao giữa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Do vậy, có sự thay đổi nhiều về nhân sự trong các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung và Ban Dân nguyện nói riêng, đồng thời có sự chuyển giao công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao,… đặc biệt, kể từ ngày 01/07/2016 khi Nghị quyết số 1156/2016/UBTVQH13 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Dân nguyện (Nghị quyết 1156) có hiệu lực thì khối lượng công việc của Ban tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Quốc hội, đặc biệt là của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách Ban, sự đoàn kết nhất trí của tập thể Lãnh đạo Ban, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức của Vụ tham mưu, giúp việc nên trong kết quả công tác Ban Dân nguyện đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ