BAN DÂN NGUYỆN – NHỮNG DẤU ẤN NĂM 2017

Được Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao nhiệm vụ giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực không ngừng, tự đổi mới trong tư duy và hành động, góp phần quan trọng việc thúc đẩy các cơ quan của Chính phủ làm tốt hơn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài... Hành động đó, dấu ấn đó đã trở thành điểm nhấn mạnh mẽ, là cơ sở, là nền tảng củng cố vững chắc trước những nhiệm vụ mới mà Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao phó trong năm 2018.