UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐIỀU ĐỘNG, MIỄN NHIỆM, PHÊ CHUẨN NHÂN SỰ MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

25/04/2019

Tháng 4/2019, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về điều động, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội.

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, PHÊ CHUẨN NHÂN SỰ MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI TỪ THÁNG 8/2018 ĐẾN THÁNG 01/2019.

24/01/2019

Căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ đề nghị của một số cơ quan của Quốc hội; Căn cứ thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự một số cơ quan của Quốc hội và đề nghị của Trưởng ban Công tác đại biểu, từ tháng 8/2018 đến tháng 01/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VỀ QUỐC HỘI DÀNH CHO ỨNG CỬ VIÊN LẦN ĐẦU TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

08/07/2016

Ngày 4- 8/7, tại Tp. Hải Phòng, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 giới thiệu về Quốc hội dành cho ứng cử viên lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội. Đây là Hội nghị nhằm bảo đảm các đại biểu được chuẩn bị một cách tốt nhất cho việc tham gia các hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIV sắp tới. Trước đó, vào ngày 21/6 vừa qua, Hội nghị lần thứ nhất đã được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

QUỐC HỘI SẼ CÓ TỔNG THƯ KÝ

30/05/2014

Theo Dự thảo luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), sắp tới, sẽ có chức danh Tổng thư ký QH. Đây là người đứng đầu Văn phòng QH, thay thế cho chức danh Chủ nhiệm VPQH và trưởng đoàn thư ký kỳ họp hiện nay.

Các tin đã đưa: