ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, PHÊ CHUẨN NHÂN SỰ MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI TỪ THÁNG 8/2018 ĐẾN THÁNG 01/2019.

24/01/2019

Căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ đề nghị của một số cơ quan của Quốc hội; Căn cứ thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự một số cơ quan của Quốc hội và đề nghị của Trưởng ban Công tác đại biểu, từ tháng 8/2018 đến tháng 01/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội

Phiên họp lần thứ 30 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV

Căn  cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ đề nghị của một số cơ quan của Quốc hội; Căn cứ thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự một số cơ quan của Quốc hội và đề nghị của Trưởng ban Công tác đại biểu, từ tháng 8/2018 đến tháng 1/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội. Cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 557/NQ-UBTVQH14 ngày 10/8/2018 phê chuẩn ông Nguyễn Trường Giang, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV kể từ ngày 10/8/2018.

- Nghị quyết số 558/NQ-UBTVQH14 ngày 10/8/2018 phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV kể từ ngày 10/8/2018.

- Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH14 ngày 10/8/2018 điều động bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bến Tre, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về nhận công tác tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV kể từ ngày 10/8/2018.

- Nghị quyết số 577/NQ-UBTVQH14 ngày 17/9/2018 điều động, bổ nhiệm ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 17/9/2018.

- Nghị quyết số 590/NQ-UBTVQH14 ngày 27/10/2018 bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/11/2018.

- Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH14 ngày 08/11/2018 bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 16/11/2018.

- Nghị quyết số 596/NQ-UBTVQH14 ngày 08/11/2018 phê chuẩn ông Triệu Thế Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV kể từ ngày 16/11/2018.

- Nghị quyết số 621/NQ-UBTVQH14 ngày 03/1/2019 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV đối với ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Phùng Đức Tiến thôi làm thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

- Nghị quyết số 622/NQ-UBTVQH14 ngày 09/1/2019 điều động ông Quàng Văn Hương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Sơn La, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về nhận công tác tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV kể từ ngày 10/1/2019./.

Vụ Công tác đại biểu