CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC PHIÊN HỌP THỨ 45 (ĐỢT 2) CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

29/05/2020

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 45

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc ngày 01/6/2020

___________

 

Sáng

1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

2. Cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo;

 - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30

3. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Nước CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

 

Chiều

4. Cho ý kiến (lần 2) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình bày tờ trình;

 - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

5. Xem xét việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày báo cáo;

 - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

6. Cho ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị trình Quốc hội.

7. Cho ý kiến về một số nội dung trình Quốc hội kỳ họp thứ 9 (nếu Chính phủ chuẩn bị kịp).

_________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội