DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 45 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

04/05/2020

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa quyết định dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong ba ngày 08, 15 và 16/5/2020

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 45

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 45 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_____________________

 

Thứ sáu, ngày 08-5-2020

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

2. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

3. Cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo;

- Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 15-5-2020

Sáng

4. Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019;   đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo (tóm tắt) về kinh tế - xã hội;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về báo cáo kinh tế - xã hội;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo (tóm tắt) về ngân sách nhà nước;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về báo cáo ngân sách nhà nước;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

5. Cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc trình bày tờ trình;

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 15

6. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ bảy, ngày 16-5-2020

Sáng

7. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số chính sách đặc thù khác (nếu có).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận

Từ 10 giờ 30

8. Cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

9. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

10. Dự phòng để cho ý kiến các nội dung sau:

- Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội (nếu kịp chuẩn bị).

- Chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số đoạn tuyến Bắc-Nam phía Đông (nếu kịp chuẩn bị).

- Một số nội dung khác trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (nếu có).

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

_____________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội