UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43

24/03/2020

Ngày 24/3/2020, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh Chương trình làm việc Phiên họp thứ 43

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 43

____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43 (tháng 3/2020)

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã được điều chỉnh ngày 24/3/2020)

_________________

 

Thứ tư, ngày 25-3-2020

 Sáng

1. Cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30

2. Xem xét về số lượng Thứ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tịch kết luận.

Từ 11 giờ 00

3. Tiếp tục cho ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội