DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

17/03/2020

Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 43 (tháng 3/2020) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến sáng 25/3/2020.

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 43

____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43 (tháng 3/2020)

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

___________________

 

Thứ hai, ngày 23-3-2020

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Từ 8 giờ 00

1. Nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam báo cáo;

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Từ 8 giờ 45

2. Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 00

3. Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

4. Cho ý kiến (lần 2) về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

5. Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội   trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 24-3-2020

Sáng

6. Cho ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

7. Cho ý kiến về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

8. Cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

9. Cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

10. Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

11. Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 25-3-2020

Sáng

12. Cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

___________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00
 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội