THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 01 ngày (10/01/2019) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.