DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 26 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

03/08/2018

Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 08/8 -13/8/2018. Phiên họp sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của một số dự án luật như dự án Luật Trồng trọt, dự án Luật Chăn nuôi, dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), ... và nhiều vấn đề quan trọng khác.

 

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Phiên họp thứ 26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 26 (tháng 8/2018)

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-----------------------------------

 

Thứ tư, ngày 08/8/2018

Sáng

   * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

      1. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

      2. Cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Chiều

      3. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

      4. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng  của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 09/8/2018

Sáng

5. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt. 

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

      6. Cho ý kiến về điều chỉnh nội bộ dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao trong năm 2017 để bổ sung dự toán chi năm 2018 của Bộ Tài chính (chuyển từ Tổng Cục Thuế sang Tổng Cục Hải quan).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30

      7. Cho ý kiến về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, ngành giai đoạn 2016-2020 và xử lý vướng mắc đối với thủ tục đầu tư dự án nhóm A sử dụng ngân sách thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

      8. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát của UBTVQH trình bày báo cáo kết quả (tóm tắt) và dự thảo Nghị quyết; 

- Đại diện Chính phủ phát biểu ý kiến; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Thứ sáu, ngày 10/8/2018

Sáng

      9. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi. 

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Từ 9 giờ 30

      10. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều 

      11. Cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).  

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 30

      12. Cho ý kiến về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn giám sát thẩm phán quốc gia; thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình; 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ bảy, ngày 11/8/2018

Sáng

      13. Cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc.  

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Uỷ ban Thường vụ nghỉ

Thứ hai, ngày 13/8/2018

      14. Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (có chương trình riêng). 

     * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp

-------------------------------------------------------

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội