Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 13 luật

Cơ quan ban hành: Ủy ban Kinh tế; 

Lĩnh vực: Quy hoạch